Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

USŁUGI OPIEKUŃCZE

USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

 

Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

 

 

 

Usługi opiekuńcze obejmują:

 

 

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

2) opiekę higieniczną,

3) zaleconą przez lekarza pielęgnację,

4) w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki domowe w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy w formie usług.

 

 

 

 

Procedura ubiegania się o wsparcie w formie usług opiekuńczych :

 

 

1) Zgłoszenie wniosku - osobiste, telefoniczne lub listowne do ośrodka pomocy społecznej.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego - przez pracownika socjalnego w celu ustalenia konieczności przyznania pomocy.

3) Sporządzenie decyzji administracyjnej - w ciągu 30 dni od zgłoszenia o przyznaniu - bądź nie - tej formy pomocy.

4) Realizacja przyznanych świadczeń - rodzaj i forma i rozmiar świadczonej pomocy dostosowane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.

 

 

 

 

Odpłatność za usługi:

 

 

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie. Kryterium dochodowe na osobę samotną wynosi 701 zł, a na osobę w rodzinie 528 zł.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Gminy.

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny