Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Czcionka:

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 
Podstawa prawna: 
 1. Art.16a ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U., poz. 959),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3),
 4. Wchodzi w życie od dnia 11 września 2015 r.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238).
Miejsce załatwienia sprawy: 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, pokój nr 4, tel. 77 40 42 630
 
Wymagane dokumenty:
 1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:
 2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia wszystkich dzieci w rodzinie lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dzieci,
 4. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, nad którą sprawowana jest opieka, gdy jest to osoba pełnoletnia,
 5. orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami zawartymi w pkt. 7 i 8 albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka,
 6. oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowemu i zdrowotnemu,
 7. wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych osoby sprawującej opiekę (ZUS Rp-6),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe dotyczące osoby sprawującej opiekę (świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, umowyzlecenia itp.).
Poniższe dokumenty należy dołączyć w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:
 1. oświadczenie osoby sprawującej opiekę, jeżeli jest spokrewniona z osobą niepełnosprawną w stopniu innym niż pierwszy, dotyczące członków rodziny spokrewnionych w stopniu pierwszym z osobą wymagającą opieki w zakresie ich możliwości sprawowania opieki,
 2. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu, w tym odpowiednio:
 • o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 • o wysokości dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • o wysokości innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 1. oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
 2. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 4. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 5. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 6. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 1. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
 2. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 3. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 4. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 5. akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem - w przypadku osoby uczącej się,
 6. świadczenie przysługuje także cudzoziemcom:
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku zokolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
 7. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 8. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 9. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 10. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.  
Dodatkowe informacje: 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664,00 zł w bieżącym okresie zasiłkowym 2014/2015 (do 31 października 2015 r.) oraz jeżeli nie przekracza kwoty 764,00 zł w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 (od 1 listopada 2015 r.) .
 
Opłaty: 
Brak
 
Termin składania dokumentów: 
na bieżąco
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pogoda

Zegar

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej