Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie pielęgnacyjne

Czcionka:

Świadczenie pielęgnacyjne

 
Podstawa prawna:
 1. Art. 17 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
 2. Art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 559),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3).
Miejsce załatwienia sprawy:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 26, Lewin Brzeski, tel. 77-40-42-631, pokój nr 4
 
Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, nad którą sprawowana jest opieka, gdy jest to osoba pełnoletnia,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami zawartymi w pkt. 7 i 8 albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka,
 5. oświadczenie osoby sprawującej opiekę, o niepobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego przez innego członka rodziny w związku z opieką nad tą samą osobą niepełnosprawną,
 6. oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowemu i zdrowotnemu,
 7. wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych osoby sprawującej opiekę (ZUS Rp-6),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe dotyczące osoby sprawującej opiekę (świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, umowy zlecenia itp.).
 
Poniższe dokumenty należy dołączyć w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:
 1. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 2. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art.. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 3. kopię karty pobytu z adnotacją” dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz tych którzy mają prawo wykonywania pracy na podstawie wizy.
 
Dodatkowe informacje:
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
 • w wysokości 1200 zł miesięcznie,
 • od 1 stycznia 2016 r. 1300 zł miesięcznie.
Za osobę, której przyznano świadczenie pielęgnacyjne organ właściwy opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego - okresie i w wysokości określonej odrębnymi przepisami).
 
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017. 
 
Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. 
 
Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
 
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze
obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listo

Świadczenie pielęgnacyjne

 
Podstawa prawna:
 1. Art. 17 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),
 2. Art. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. poz. 559),
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. poz. 3).
Miejsce załatwienia sprawy:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 26, Lewin Brzeski, tel. 77-40-42-631, pokój nr 4
 
Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, nad którą sprawowana jest opieka, gdy jest to osoba pełnoletnia,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami zawartymi w pkt. 7 i 8 albo o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka,
 5. oświadczenie osoby sprawującej opiekę, o niepobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego przez innego członka rodziny w związku z opieką nad tą samą osobą niepełnosprawną,
 6. oświadczenie dotyczące podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowemu i zdrowotnemu,
 7. wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych osoby sprawującej opiekę (ZUS Rp-6),
 8. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe dotyczące osoby sprawującej opiekę (świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, umowy zlecenia itp.).
 
Poniższe dokumenty należy dołączyć w przypadku, gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:
 1. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 2. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art.. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 3. kopię karty pobytu z adnotacją” dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz tych którzy mają prawo wykonywania pracy na podstawie wizy.
 
Dodatkowe informacje:
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
 • w wysokości 1200 zł miesięcznie,
 • od 1 stycznia 2016 r. 1300 zł miesięcznie.
Za osobę, której przyznano świadczenie pielęgnacyjne organ właściwy opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego - okresie i w wysokości określonej odrębnymi przepisami).
 
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017. 
 
Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. 
 
Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.
 
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy podlega ogłoszeniu w drodze
obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.”
 
Opłaty:
Brak
 
Termin składania dokumentów:
na bieżąco
 
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

 

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Pogoda

Zegar

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej