Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dobry Start (300+)

Dobry start (300+)

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start" (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1343).

 

Wymagane dokumenty:

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz
z odpowiednimi załącznikami:

 1. karta pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));
 2. karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 3. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 4. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.
 7. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

 

Dodatkowe informacje:

Świadczenie dobry start  przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Od 1 sierpnia 2019 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Wnioski dla w/w uczniów można składać od 1 sierpnia 2019 r. jedynie w formie papierowej, bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.

 

Niepełnosprawność oznacza:

 1. potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
 2. potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
 3. umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 4. znaczny stopień niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na dziecko.

W przypadku gdy dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole;
 3. studentom.

 

Sposób składania wniosków:

 • drogą elektroniczną: Empatia, bankowość elektroniczna ( od 1 lipca),
 • osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ( od 1 sierpnia),
 • pocztą ( od 1 sierpnia).

 

Sposób wypłaty:

 • przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

 

Termin składania wniosków:

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 wnioski można składać w terminie:

 • od 1 lipca do 30 listopada br. – wnioski elektroniczne,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada br. – wnioski papierowe.

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę należnego świadczenia do końca września. Złożenie wniosku po 30 listopada skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie od 1 lipca do 30 listopada, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.


WNIOSKI DO POBRANIA

 

WNIOSEK
O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny