Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek mieszkaniowy

Czcionka:

DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym wszystkim osobom spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych i ma charakter uprawnienia: powszechnego, terminowego, wnioskowanego i niezmiennego. Jest świadczeniem socjalnym i w przedmiotowych sprawach przeprowadza się wywiady środowiskowe.

O przyznaniu dodatku mieszkaniowego decydują poniższe kryteria:

  • Kryteria dochodowa
  • Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
  • Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu
  • Wysokość wydatków mieszkaniowych w miesiącu

Kryterium dochodowe

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

  • 125% najniższej emerytury tj.1375,00 zł (w gospodarstwie wieloosobowym)
  • 175% najniższej emerytury tj. 1925,00 zł ( w gospodarstwie jednoosobowym)

Jednakże przy przekroczeniu dochodu również przyznaje się dodatek, ale wówczas wyliczony dodatek pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu.

Od 1 marca 2019r. najniższa emerytura wynosi 1100,00 zł.

Uprawnienia do przyznawania dodatków mieszkaniowych posiadają osoby spełniające następujące warunki:

WARUNEK 1
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny. Przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im (przyznany wyrokiem sądu) lokal zamienny lub socjalny.

WARUNEK 2
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego miesięcznie nie przekracza 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy kwota nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego. Wysokość najniższej emerytury uwzględnia się w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do dochodów nie wlicza się:

1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
2. dodatków dla sierot zupełnych,
3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
5. pomocy w zakresie dożywiania,
6. zasiłków pielęgnacyjnych,
7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
9. dodatku mieszkaniowego,
10. dodatku energetycznego,
11. zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
12. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220).

WARUNEK 3
Powierzchnia normatywna wynosi:     powiększona o 30%         powiększona o 50%
1. gospodarstwo 1 osobowe - 35 m         = 45,50 m2                        = 52,50 m2
2. gospodarstwo 2 osobowe - 40 m         = 52,00 m2                        = 60,00 m2
3. gospodarstwo 3 osobowe - 45 m         = 58,50 m2                        = 67,50 m2
4. gospodarstwo 4 osobowe - 55 m         = 71,50 m2                        = 82,50 m2
5. gospodarstwo 5 osobowe - 65 m         = 84,50 m2                        = 97,50 m2
6. gospodarstwo 6 osobowe - 70 m         = 91,00 m2                        = 105,00 m2.
W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli:

- w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim,
- w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wymagane dokumenty:
Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku oraz deklaracje o dochodach zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

1. zaświadczenie potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
2. dokument potwierdzający łączny wymiar opłat za lokal obowiązujący w miesiącu, w którym składany jest wniosek. 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej