Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek mieszkaniowy

Czcionka:

DODATEK MIESZKANIOWY

 

 

Podstawa prawnaUstawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz U. 2001 Nr 71 poz 734 z późn. zm.) 

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzony przez zarządcę domu,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa, decyzja o przydziale lokalu, akt notarialny itp. ),
 • wydruk czynszu z miesiąca w którym składany jest wniosek,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego:
  – zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy
  – decyzje w sprawie otrzymywanych świadczeń, odcinki emerytury bądź renty obowiązkowo z decyzją ZUS-u do wglądu,
  – wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub potwierdzenie otrzymywania alimentów,
  – zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem  o dochodzie uzyskanym z tej działalności,
  – dokument poświadczający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej (w przypadku wyrejestrowania),
  – zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadzenia). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego,
  – w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenie z PUP o pobieraniu/ nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych ,
  – z uczelni zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz o pobieraniu/nie pobieraniu stypendium,
  – w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów ( np. praca dorywcza) lub braku dochodów, oświadczenie dotyczące 3 pełnych miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
  – dowód osobisty do wglądu,
  – jeżeli jest brak c. o. , c. c. w lub gazu przewodowego do wniosku należy dołączyć ostatnią fakturę za prąd wraz z opłatami,
  – w przypadku niepełnosprawności- orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest złożenie zaświadczenia lub oświadczenia właściciela, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz stan wyposażenia technicznego budynku. Do wniosku należy dołączyć również rachunki dotyczące wydatków ponoszonych na utrzymanie domu.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenie się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.
 • o dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu.

Dodatkowe informacje:

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy , istotny jest niski dochód oraz metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu.

 • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175 % kwoty najniższej emerytury a w gospodarstwie wieloosobowym 125%.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej.

 • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli zgodnie z ustawą powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.
 • Dla 1 osoby – 35 m2 + 30% = 45,5 m2
  Dla 2 osób – 40 m2 + 30% = 52,0 m2
  Dla 3 osób – 45 m2 + 30% = 58,5 m2
  Dla 4 osób – 55 m2 + 30% = 71,5 m2
  Dla 5 osób – 65 m2 + 30% = 84,5 m2
  Dla 6 osób – 70 m2 + 30% = 91,0 m2

 

 • lub nie przekracza 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni  w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących
z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Utworzono dnia 01.08.2017, 10:05

Zaświadczenie o zarobkach

Utworzono dnia 01.08.2017, 09:57

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

Biuletyn Informacji Publicznej