Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz Alimentacyjny

Czcionka:

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 
Podstawa prawna: 
 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. 2018 poz. 554.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz oraz zakresu informacji, jakie maja byc zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 2017, poz.1467).
Miejsce załatwienia sprawy: 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski,
tel. 77-40-42-637, pokój nr 5
 
 
Wymagane dokumenty:

 

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:
 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 2. odpis aktu urodzenia osoby uprawnionej,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 • o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 2. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis z protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 
Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku gdy dotyczą osoby ubiegającej się o świadczenie:
 1.  zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej w przypadku gdy ukończyła ona 18 rok życia,
 2. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 4. świadczenie przysługuje także cudzoziemcom:
  • pprzebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 5. informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 1. dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu:
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w  przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.
 1. w przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje w wysokości niższej lub wyższej od ustalonej w tytule egzekucyjnym należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów:
 • wydany przez organ prowadzący postępowanie  egzekucyjne, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż ustalone w tytule egzekucyjnym,
 • w formie oświadczenia lub w formie zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż ustalone w tytule. 
Dodatkowe informacje: 
Świadczenia alimentacyjnego przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
 
Opłaty:
Brak
 
Termin składania dokumentów: 
na bieżąco 
 
Tryb odwoławczy: 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
 
 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej