Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek gazowy

Utworzono dnia 16.01.2023

 W dniu 20.12.2022 r. opublikowana została ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Refundacja podatku VAT jest to refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku do tego odbiorcy paliw gazowych.

 

W jakim przypadku przysługuje refundacja podatku VAT?

Refundacja podatku VAT przysługuje w przypadku, gdy odbiorca paliw w gospodarstwie domowym:

- wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 ), wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o  centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy

- jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub

- jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł

 

Czym są dochody gospodarstwa domowego?

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są:

- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

- dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- dochody z gospodarstwa rolnego

- dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

Dochody za który rok brane są pod uwagę przy ustalaniu ich wysokości?

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

- 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31.07.2023 r.

- 2022 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01.08.2023 r. do dnia 29.02.2024 r.

 

Co dołączyć do wniosku?

Aby uzyskać refundację podatku VAT do wniosku należy dołączyć:

- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku,

- dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT będzie można złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Lewinie Brzeskim

elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP : https://epuap.gov.pl/Link otwiera się w nowym oknie

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę refundacji należy złożyć nie później niż do dnia 29.02.2024 r.  lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 95

W poprzednim tygodniu: 105

W tym miesiącu: 50

W poprzednim miesiącu: 468

Wszystkich: 28866