Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Programy ze środków budżetu państwa

Flaga i herb PolskiLogo Programu Senior Plus

 

 

 

 

 

Gmina Lewin Brzeski w wyniku naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”  Edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację programu.

Klub Seniora w Lewinie Brzeskim otrzymał:

Środki z budżetu państwa: 21 360 zł

Środki własne: 21 360 zł

Wartość projektu: 42 720 zł

Klub Seniora w Łosiowie otrzymał:

Środki z budżetu państwa: 21 360 zł

Środki własne: 21 360 zł

Wartość projektu: 42 720 zł

 

Klub Seniora dzięki wsparciu w formie dotacji pozwala osobom nieaktywnym zawodowo od 60 r. ż. na korzystanie z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, zapewnia poprawę stanu psychicznego i fizycznego, podniesienie ogólnej jakości życia, aktywizację seniorów do podejmowania nowych działań, możliwość nawiązywania nowych kontaktów społecznych, zaangażowanie w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Zapewnia również wsparcie adekwatne do potrzeb i możliwości, wynikających z wieku i stanu zdrowia seniorów. Dzięki placówce seniorzy, pomimo utraty części samodzielności, mogą w dalszym ciągu funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Pobyt w placówce przyczynia się do utrzymania odpowiedniej jakości ich życia, spowolnienia rozwoju choroby, dostrzeżenia walorów „jesieni życia”.

 

     

 

 

 

 

 

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Flaga i Herb Polski Herb Lewina Brzeskiego

 

 

 

Plakat Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 
 

 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

 

Głównym celem programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na  co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób  niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta:

- w wykonywaniu czynności dnia codziennego,

- w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej,

- w nawiązaniu kontaktu i współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- w zakupach,

- w załatwieniu spraw urzędowych,

- w korzystaniu z dóbr kultury.

Osoby spełniające ww. kryteria i wyrażające chęć uczestnictwa w Programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

załączniki:

Uczestnik-karta zgłoszenia

 

 

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Flaga i Herb Polski Herb Lewina Brzeskiego

 
Plakat Programu Opieka wytchnieniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, ma także zapewniać:

1.  W odniesieniu do rozwiązań systemowych:

•   wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;

2.  W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

•   czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

•   wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

•   podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

3.  Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki       wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Załączniki:

Karta oceny stanu dziecka osoby niepełnosprawnej 

Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 

Ocena potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (skala FIM) 

 

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Flaga i Herb Polski Herb Lewina Brzeskiego

 

 

         

 

 

   ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
              EDYCJA 2021

PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKO-GMINNY ÓSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM

 

 

 

Nabór- Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim  przystępuje do realizacji Programu rządowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 w związku z tym ogłasza nabór  wykonawców  mogących świadczyć usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Program na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020. poz. 426, z późn. zm.).
 3. Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Szacowana liczba godzin ww. usług w okresie obowiązywania umowy wyniesie maks. 6930 godzin zegarowych .

Wymagania niezbędne:

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnej np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Wymagania dodatkowe: 

W przypadku świadczenia usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności asystenta.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
 2. zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej”

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek 26

49-340 Lewin Brzeski

 tel. 77 404 26-30

e-mail: sekretariat@mgopslewin.naszops.pl

Termin składania dokumentów: 07 maja 2021 r. do godziny 11:00 – liczy się data wpływu do MGOPS w Lewinie Brzeskim.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia kandydata

RODO

 

 

Wyniki naboru na świadczenie usługi " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego 

 

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

 Miejsko-Gminny

 Ośrodek Pomocy Społecznej w

 Lewinie Brzeski

 

           Informuje,  że w wyniku naboru na  świadczenie usługi  ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego wykonawcą został:
 

  Reh-art.  
  Barbara Janek z siedzibą

  ul. Kościuszki 52
  49 -340 Lewin Brzeski

 

 

Uzasadnienie:
 

Do naboru  świadczenia usług złożono jedną ofertę, która spełniła  wymagania formalne określone w ogłoszeniu naboru na realizację zadania w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  edycja 2021.

 

 

                                                                                    Kierownik MGOPS
                                                                                       Alicja Cieślik

 

 

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Flaga i Herb Polski Herb Lewina Brzeskiego

 

 

 

 

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA
  EDYCJA 2021

PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKO-GMINNY ÓSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM

 

Nabór-  Opieka wytchnieniowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim  przystępuje do realizacji Programu rządowego „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w związku z tym ogłasza nabór  wykonawców  mogących świadczyć usługi opieki nad osobą niepełnosprawną, niesamodzielną. 

 

Program na celu wprowadzenie usługi  jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. Osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych na czas nieobecności opiekuna faktycznego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla uczestników Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego skierowanych do 15 rodzin, w których skład wchodzi dziecko  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, a inni członkowie lub opiekunowie sprawują nad nim/nią opiekę w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

 Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

1.Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarskim lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021);
 

2.Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

3.Osoby, które prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem naboru,

- mają odpowiednie kwalifikacje lub personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia.

 

Wymagania dodatkowe: 

W przypadku świadczenia usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności opieki wytchnieniowej.

 

Zakres wykonywanych usług opieki wytchnieniowej:

1. Przewidywana maksymalna liczba godzin do realizacji świadczeń usługi opieki wytchnieniowej w ramach w/wym. Programu wynosi 1800 godzin w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r. Czas świadczenia usług oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług.

 

2.Planowana liczba osób objętych wsparciem w ramach usługi opieki wytchnieniowej Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 wynosi 15 osób (planuje się 10 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 orzeczenia).

 

3. Częstotliwość świadczenia usług jest uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych.

 

4.Zastrzega się, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do miejsca świadczenia usług. 1 godzina oznacza 60 minut.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na Usługi Opieki Wytchnieniowej „

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

ul. Rynek 26

49-340 Lewin Brzeski

 tel. 77 404 26-30

e-mail: sekretariat@mgopslewin.naszops.pl

Termin składania dokumentów: 07 maja 2021 r. do godziny 11:00 – liczy się data wpływu do MGOPS w Lewinie Brzeskim.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia kandydata

 

 

Wyniki naboru na świadczenie usługi ”Opieka wytchnieniowa” -  edycja 2021  finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego

 

 

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

 Miejsko-Gminny

 Ośrodek Pomocy Społecznej w

 Lewinie Brzeski

 

Informuje,  że w wyniku naboru na  świadczenie usługi  ”Opieka wytchnieniowa” -  edycja 2021  finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego wykonawcą został:
 

 Reh-art.  

 Barbara Janek z siedzibą

 ul. Kościuszki 52
  49 -340 Lewin Brzeski

 

 

Uzasadnienie:
 

Do naboru  świadczenia usług złożono jedną ofertę, która spełniła  wymagania formalne określone w ogłoszeniu naboru na realizację zadania w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  ”Opieka wytchnieniowa” -  edycja 2021.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Kierownik MGOPS
                                                                                                                                                                                                                  Alicja Cieślik

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny