Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zamówienia publiczne

 

Logo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2020 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020

 

znak: OPS.3210.1.1.2020.AC

 

 

 1. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w ogłoszeniu o zamówieniu oznaczają:

IPU – istotne postanowienia umowy;

OPZ – opis przedmiotu zamówienia;

Ogłoszenie – ogłoszenie o zamówieniu;

Ustawa – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843)

Zamawiający – Gmina Lewin Brzeski reprezentowana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Adres do korespondencji:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski

email: mgopslewin@poczta.onet.eu

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Procedura udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy oraz na zasadach określonych w ogłoszeniu.

 1. Oznaczenie postępowania:

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2020r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, znak: OPS.3210.1.1.2020.AC

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie – zarówno tytuł jak i znak.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niedochowania przez Wykonawcę powyższych wymogów.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w Załączniku XIV Dyrektywy 2014/24/UE w zakresie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

 1. Kody CPV

85311200 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonywanie usługi od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.

 

 1. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
  1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami  odbywa się: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.) – z tytułem wiadomości „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2020 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, znak: OPS.3210.1.1.2020.AC
  2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać na adres do korespondencji wskazany w pkt 2, zgodnie z wyborem wykonawcy, z zastrzeżeniem formy określonej w pkt 6.1
  3. W przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywali oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
  4. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Alicja Cieślik – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – tel. (77) 40 42 632

Wyjaśnienia treści ogłoszenia:

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub załączników.
 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, zamieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.lewin-brzeski.pl/zamówieniapubliczne  bez ujawniania źródła zapytania, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia lub załączników wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
  1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść ogłoszenia lub załączników. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, o której mowa w pkt 6.5.ppkt 2.
  2. Uzupełnienia i wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:
 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który w terminie określonym w pkt 14 ogłoszenia:
 1. nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
 2. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
 3. nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.

 

 1.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej oraz posiada wykształcenie min średnie oraz posiada min. roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 1. Zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. odpowiedzialnych za świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2020r. posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie określone przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do ogłoszenia.

 1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt. 7.1 ppkt 1) ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
  1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 7.2 ogłoszenia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 1. Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 4. Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
  1. W przypadku Wykonawców, o których mowa w pkt 7.2 ogłoszenia, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone w oryginale.

 

 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.1 ogłoszenia, Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do ogłoszenia;
 2. Kserokopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 3. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 4. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 5. Wykaz osób – Załącznik nr 5 do ogłoszenia

- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.

 1. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca.
 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w sytuacji gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości.

 

 

 1. OFERTA WSPÓLNA
  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
  2. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ocena wymagań określonych w pkt 7.1 ogłoszenia będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia z wyjątkiem posiadania uprawnień  określonych w pkt 7.1 ppkt 1) ogłoszenia, które powinien posiadać każdy z Wykonawców wspólnie  ubiegających się  o udzielenie zamówienia.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 ppkt 1) może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 9.1 ogłoszenia, albo odrębne oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia.
  4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za wykonanie umowy.
  5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Wymagania ogólne:
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu;
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny;
 4. Wymagane w ogłoszeniu dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;
 5. Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo.
 6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę;
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  1. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3a do ogłoszenia;
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
 3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8 ogłoszenia.
  1. Opakowanie oferty:
 1. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres wskazany w pkt 2 ogłoszenia wraz dopiskiem:

OFERTA – Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2020 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, znak: OPS.3210.1.1.2020.AC – nie otwierać przed 31.01.2020r.

 1. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy.
  1. Tajemnica przedsiębiorstwa:

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane:

 1. Informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, opisanej: „Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty;
 2. Wykonawca ma obowiązek wykazać nie później niż w terminie składania ofert, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  1. Zmiana lub wycofanie oferty
 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej;
 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem: ZMIANA;
 3. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem: WYCOFANE.
  1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy:
 1. Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu;
 2. Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 3. Została złożona po wyznaczonym terminie lub niewłaściwym miejscu;
 4. Jest nieważna na podstawie przepisów prawa.
 5. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 6. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.1 ogłoszenia.

 

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  1. Obliczenie ceny oferty:
 1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w Załączniku nr 1 do ogłoszenia. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia określone przez Zamawiającego, a także podatek VAT;
 2. Cena oferty jest stała – wysokość wynagrodzenia Wykonawcy podlega waloryzacji wyłącznie na warunkach wskazanych w IPU.
  1. Sposób przedstawienia ceny oferty:
 1. Wykonawca podaje cenę oferty w formularzu ofertowym (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do ogłoszenia);
 2. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNNIEJSZEJ
  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Kryterium 1:  

 1. Cena – waga 60 %, przy czym 1% = 1 pkt

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60pkt

Cmin

C =       -------------     x 60 pkt

Cbad

 

                                   

gdzie: Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

 

Kryterium 2:

b) Doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym – waga 40%. przy czym 1% = 1 pkt

 W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40pkt

 

Łączne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy os. Niepełnosprawnym (m-ce)

C =       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------    x 40 pkt

Największe wykazane łączne doświadczenie w udzieleniu pomocy os. niepełnosprawnym

spośród złożonych ofert (m-ce)

 

 1. Doświadczenie w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie przy uwzględnieniu dyspozycyjności i dostępności asystentów w oferowanych godzinach wykonywanych usług.
 2. W kryterium doświadczenie punktowane będzie doświadczenie w realizacji usług asystenckich powyżej wymaganego minimum, tj. powyżej 1 roku (12 m-cy) – kryterium będzie liczone w pełnych miesiącach, począwszy od 13 miesiąca.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu,

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 1.  Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano; odrzuceniu oferty.
 2. Informacja o udzieleniu zamówienia  lub nieudzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona na stronie podmiotowej BIP: http://mgopslewin.naszops.pl/bip/miejsko-gminny-orodek-pomocy-spoecznej

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Ofertę należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub poczty na adres do korespondencji Zamawiającego wskazany w pkt 2.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2020r. o godz. 11:00 . Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w pkt 13.1
  3. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę złożoną po terminie wskazanym w pkt 13.2

 

 1. OTWARCIE OFERT

Otwarcia ofert dokona komisja w siedzibie Zamawiającego Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski w dniu 31.01.2020r. o godz. 11:30

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Wykonawca pozostaje związany złożona ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związani ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH  UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
  1. Istotne Postanowienia Umowy stanowią Załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  2. Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zostaną zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
  4. Zawarcie umowy nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy.

 

 1. KLAUZULA RODO

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 774042630 email: mgopslewin@poczta.onet.eu
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2020 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020 ;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1              lit. c RODO.

 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia


http://mgopslewin.naszops.pl/pliki/plik/zalacznik-nr-1-do-ogloszenia-1579797413.docx

Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy

http://mgopslewin.naszops.pl/pliki/plik/zalacznik-nr-2-ipu-1-1579797548.docx

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

http://mgopslewin.naszops.pl/pliki/plik/zalacznik-nr-3-1579796757.docx

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


http://mgopslewin.naszops.pl/pliki/plik/zalacznik-nr-4-1579797414.docx

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

       http://mgopslewin.naszops.pl/pliki/plik/zalacznik-nr-5-1579797415.docx


       Załącznik nr 6 do umowy - Powierzenie przetwarzania danych osobowych

       http://www.mgopslewin.naszops.pl/pliki/plik/zalacznik-nr-6-do-umowy-1579845450.docx
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Zegar

Imieniny