Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

 


 

PROGRAM  PFRON ,, AKTYWNY SAMORZĄD”

      DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje kolejną edycję Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą

,, Aktywny Samorząd”. Program ten adresowany jest wyłącznie dla osób posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Realizacja Programu odbywa się w dwóch modułach:

- moduł I obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizacje społeczną i

  zawodową osób niepełnosprawnych

- moduł II obejmuje pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

  wyższym przez osoby niepełnosprawne.

W ramach modułu I w obszarze A osoby niepełnosprawne, które spełniają szczegółowe kryteria określone w ramach programu mogą otrzymać dofinansowanie do likwidacji bariery samochodowej poprzez pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

W obszarze B, który dotyczy likwidacji barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informatycznym można otrzymać pomoc w:

-  zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

- dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego  

  i oprogramowania

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu

  elektronicznego

W obszarze C dotyczącym likwidacji barier w poruszaniu się można otrzymać pomoc w:

- utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka

  inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania

   techniczne

- w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

   zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

- w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub

   oprzyrządowania elektrycznego wózka ręcznego

W obszarze D można otrzymać pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez:

- zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

W module I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. 

 

 

W ramach modułu II można ubiegać się o pomoc na:

- dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób posiadających

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub które mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.   

W przypadku modułu II obowiązują dwa terminy składania wniosków dotyczących roku akademickiego:

- do dnia 30 marca 2019 dla wniosków dotyczących roku akademickiego

  2018/2019

- do dnia 10 października 2019 dla wniosków dotyczących roku akademickiego

  2019/2020

Szczegółowych informacji dotyczących kwalifikowania się do poszczególnych form wsparcia oraz wysokości dofinansowań dla poszczególnych obszarów udzielą Państwu pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu realizujący Program Aktywny Samorząd.    

Kontakt:

49 – 300 Brzeg, ul. Wyszyńskiego 23, telefon: 77 – 416-95-05

mail: pcprbrzeg@wp.pl

 


 


  

 

  

OFERTA PRACY

 

 

            MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO :

ASYSTENT RODZINY

 

Wymagania niezbędne na stanowisko   ASYSTENT RODZINY

 

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. korzystanie w pełni praw publicznych
 3. nieposzlakowana opinia
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmujący zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 7. prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku /w zakresie pracy z rodziną i/lub dziećmi/
 2. umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 3. wysoka kultura osobista, empatia, zaangażowanie, asertywność,
 4. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
 5. wysoka odporność na sytuacje stresowe,
 6. samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
 7. umiejętność zachowania obiektywizmu i bezstronności w kontakcie z rodziną,
 8. posiadanie wiedzy, przeszkolenia z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej,
 9. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV  /z przebiegiem kariery zawodowej i z klauzulą/
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim lub pod nr tel. 77 40 42 644

 

Kandydatury można składać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim lub na adres mgopslewin@poczt


           

 

 

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę przekazać wszystkim
Pracownikom Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim 
serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej,
jaką jest służenie pomocą drugiemu człowiekowi.
Wasza szlachetna i trudna praca, pełna tolerancji, wyrozumiałości i uwagi, którą obdarowujecie
skrzywdzone przez los osoby, jest jednym z najmocniejszych filarów społeczeństwa. 
 Niech Państwa pracy zawsze towarzyszy wdzięczność podopiecznych,
wsparcie Mieszkańców Lewina Brzeskiego,
a także osobista satysfakcja z pełnienia szlachetnej i potrzebnej służby.
Życzę Państwu wielu zawodowych sukcesów, energii do realizacji  nowych wyzwań,
zdrowia oraz szczęścia w życiu osobistym.

Kierownik MGOPS w Lewinie Brzeskiem
Alicja Cieślik

 

 

 

 

Luboszyce 02.10.2018

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ
POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018


 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018
– czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z

organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

  1. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

  2. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

  3. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.


 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Opolu [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa opolskiego, która przekazuje żywność
bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 2. Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;

 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

  1. Artykuły warzywne i owocowe:

   1. groszek z marchewką 3,6 kg,

   2. fasola biała 3,6 kg,

   3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

   4. buraczki wiórki 1,05 kg,

   5. powidła śliwkowe 1,80 kg,

 2. Artykuły skrobiowe:

   1. makaron jajeczny 4,5 kg,

   2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

   3. ryż biały 3 kg,

   4. kasza gryczana 1,5 kg,

   5. herbatniki maślane 0,8 kg,

 3. Artykuły mleczne:

   1. mleko UHT 7 l,

   2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

 4. Artykuły mięsne:

   1. szynka drobiowa 3 kg,

   2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

   3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,

   4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

   5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,

 5. Cukier

   1. cukier biały 4 kg,

   2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

 6. Tłuszcze

   1. olej rzepakowy 4 l,

 7. Dania gotowe

   1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 

 • warsztaty edukacji ekonomicznej;

 • warsztaty dietetyczne;

 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;

 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);

 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;

 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

 

 

 

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :                                                                              

Administratorem danych  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim jest Kierownik MGOPS z siedzibą przy ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski.Inspektorem ochrony danych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim jest Pan Tomasz Dragan, Tel: +48 733508806, e-mail: Tomasz.dragan75@gmail.comDane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem./ustawa o:  pomocy społecznej , świadczeniach rodzinnych, karcie dużej rodziny, dodatkach mieszkaniowych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci.Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim./Sepi CAS /

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną/ dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danychPrzysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016)Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W 2019r. W POWIECIE BRZESKIM

http://www.powiat.brzeski.opolski.sisco.info/zalaczniki/2594/HARMONOGRAM_ADRESY_zasady_punktow_nieodplatna_pomoc_prawna_powiat_Brzeg_2018_03-01-2018_12-10-58.pdf

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Uprzejmie, informujemy, iż od 1 stycznia 2018r. sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego bedą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

45-082 opole, ul. Piastowska 14

telefon: 77 452 43 39 (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

fax: 77 452 43 40 (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

e-mail: kszs@opole.uw.gov.pl (aktywny od 2 stycznia 2018r. )

strona intenetowa : https://www.opole.uw.gov.pl

 

 

 

 

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej