Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEWINIE BRZESKIM 

URZĘDUJE W GODZINACH

PONIEDZIAŁEK 7.00 - 16.00

WTOREK 7.00- 15.00

ŚRODA 7.00 - 15.00

CZWARTEK 7.00 - 15.00

PIĄTEK 7.00 - 14.00

 

PRACOWNICY SOCJALNI PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW 

W GODZINACH OD 7.15 DO 10.30

 

FUNDACJA ŚWIETLIK

ul. Konwiktorska 7/33

00-216 Warszawa

KRS: 0000666060

Telefon: 22 308 13 22

Niepełnosprawność osoby to dla wielu polskich rodzin dramat, nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale też ekonomicznym. Wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, czy zakupu sprzętu często przekraczają możliwości finansowe rodzin osób niepełnosprawnych. W związku z tym, nasza fundacja ŚWIETLIK stworzyła kilka projektów, które skierowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo zamieszkujących w szczególności tereny miejsko- wiejskie i wiejskie.

W tym celu realizujemy programy:

- Fizjoterapia w domu – ponosimy koszty zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej.

- Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się – pomagamy w doborze sprzętu rehabilitacyjnego oraz pokrywamy koszty zakupu sprzętów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, skutery elektryczne, itp.

- Aktywizacja osób niepełnosprawnych – informujemy o programach dla osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich.

Monitoring wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym – chcemy czuwać nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.

- Ustawa za życiem z dnia 04.11.16 – dodaliśmy ten program, by informować o przywilejach jakie on ze sobą niesie i by dotarł on do jak największej grupy społeczeństwa, która pracuje, wychowuje dzieci chore.

- Transport – zapewniamy przejazd osoby niepełnosprawnej na turnusy rehabilitacyjne lub go po prostu finansujemy.

Jak działamy?

Kontaktujemy się z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Ośrodkami Zdrowia w celu przekazania informacji dotyczących programów jakie prowadzimy. Jedynym zadaniem w/w instytucji jest poinformowanie swoich podopiecznych o programach Fundacji oraz przekazania im kontaktu do nas lub ich zgłoszenie.

Fundacja stworzyła system pomocy dla osób potrzebujących: informacje otrzymane

telefonicznie lub na podstawie wniosków są weryfikowane przez radę fundacji, pod względem

ustalonych kryteriów, a następnie zostają podjęte decyzje i ustalenia o pomocy.

Wszelkie koszty na potrzebny sprzęt- całkowicie ponosi fundacja wyłącznie na podstawie

faktury VAT. Fundacja zastrzega sobie prawo do określenia kwoty pomocy finansowej oraz

zastrzega sobie prawo wyboru osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w programach.

Kryteria przyznawania pomocy:

- wiek podopiecznych do 75 roku życia;

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- osoba niepełnosprawna ruchowo lub intelektualnie i ruchowo lub niewidoma(całkowicie).

Bliższych informacji można szukać:

Na stronie internetowej: www.fundacjaswietlik.pl

Przez e-mail kontakt@fundacjaswietlik.pl

Telefonicznie: 22 308 13 22, 790 717 217

Odpowiemy na każdy e-mail, telefon lub list. Postaramy się pomóc każdemu

z osób potrzebujących

Program Pomocy Dzieciom


stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. 

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium. 

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES


 Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

  1% KRS: 00000 14574

   Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80

   www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl                                                         

 

             

 

 

 

OGŁOSZENIE

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM INFORMUJE, ŻE OD MIESIĄCA LUTEGO 2020 R. BĘDĄ WYDAWANE PACZKI ŻYWNOŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020.

OSOBY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA MUSZĄ ZGŁOSIĆ SIĘ NIEZWŁOCZNIE DO PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH CELEM ODEBRANIA SKIEROWANIA.

W MIESIĄCU LUTYM PACZKI BĘDĄ WYDAWANE WE WTORKI, ŚRODY I CZWARTKI W GODZINACH OD 10:00 DO 13:00.

 

Informujemy, iż rozpoczęła się ponowna realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2019 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Paczki żywnościowe wydawane będą osobom indywidualnym oraz rodzinom najbardziej potrzebującym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej tj.

 • bezdomnym
 • bezrobotnym
 • niepełnosprawnym
 • migrantom, osobom obcego pochodzenia, mniejszościom narodowym (w tym społecznościom    marginalizowanym)

które spełniają następujące kryteria:

 • osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza      200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

       -  1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

       - 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające powyższe kryteria muszą zgłosić się do pracowników socjalnych OPS w celu złożenia NOWYCH oświadczeń, aby mogły otrzymać skierowanie do otrzymania żywności. Osoby, które nie korzystają aktualnie ze świadczeń OPS  muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

Przypominamy, iż do dochodu wlicza się również świadczenie uzupełniające z ZUS dla osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi z waszych rejonów!!

 

 

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020”

 

 

Gmina Lewin Brzeski – realizator Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, otrzymała decyzję o przyznaniu   dotacji finansowej w wysokości 280.998 zł  w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ”, z Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla pełnoletnich osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia.

Wsparciem planujemy objąć 24 osoby z niepełnosprawnością. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału a także sytuacja osobista (np. osoby samotne, stopień niesamodzielności itp.). Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca usługa asystenta w wymiarze nie więcej jak 30 godzin a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach ustalonych indywidualnie jednak nie przekraczających godzin od 7.00 do 22.00.

Usługi mogą być przyznane pod warunkiem, iż osoba nie ma udzielanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Już dziś zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.

Druk zgłoszenia do udziału w programie można pobrać oraz treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej do pobrania w załączonych plikach.

 

Karta zgłoszeniowa do programu Asystent Osobisty Osoby  Niepełnosprawnej

https://www.gov.pl/attachment/224c0346-5ce0-4b18-b467-16f005867676

 

 Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2019-2020

https://www.gov.pl/attachment/48e6d15e-bb16-4344-b18c-15c13f823365

 

                                                

             

 

 

Mikołajki 2019

 

          Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim  składa serdeczne podziękowania dla firmy GABAG SP. Z.O.O. SP.K. z Lewina Brzeskiego za przekazanie opakowań na paczki mikołajkowe przygotowane przez Szkolne Koło Caritas PSP w Lewinie Brzeskim, dla najbardziej potrzebujących dzieci z terenu gminy Lewin Brzeski.

 

 

                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                           Alicja Cieślik Kierownik

 


 

                

                                                                                                                              

     Burmistrz  Lewina  Brzeskiego Artur Kotara informuje, że w Lewinie Brzeskim  zostanie utworzony Klub Seniora . Klub Seniora zostanie  dofinansowany z rządowego programu "Senior +"  przy współudziale  gminy Lewin Brzeski. Zadanie to zostało powierzone  Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi  Pomocy Społecznej, który  reprezentuje kierownik Alicja Cieślik. W 2019 r. Urząd Gminy w Lewinie Brzeskim złożył  wniosek do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  o dofinansowanie z programu wieloletniego” Senior +” na lata 2015-2020. Klub Seniora mieścić się będzie w Domu Kultury  w Lewinie Brzeskim. Będzie to pierwszy Klub, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom/ osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ / przez umożliwienie  korzystania z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotnej w zakresie aktywności ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej ,rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Klub Seniora  działalność rozpocznie  w Lewin Brzeski  od 01 stycznia 2020 roku. 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim informuje, że Seniorzy zainteresowani  uczestnictwem w Klubie Seniora , proszeni są o zgłaszanie się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rekrutacji oraz wypełnienia wymaganej deklaracji uczestnictwa  , a także  uzyskania wszelkich informacji dotyczących działalności Klubu.

                                                      Zapraszamy

 

                                                                                                          


 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2018 – EFEKTY

 

 

 

 

 

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Lewinie Brzeski, z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu realizowałał Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 515 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Lewin Brzeski

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o  25 402,60 ton żywności;

o 1150 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 515 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne -1 spotkań dla 21 uczestników

• Dietetyczne - 1spotkań dla 31 uczestników                                                                                                                                            

 


 

 

 

 

 

Kalendarium

Luty 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Pogoda

Zegar

Imieniny

Bannery boczne

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej    

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 41

W poprzednim tygodniu: 92

W tym miesiącu: 278

W poprzednim miesiącu: 390

Wszystkich: 14678